Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Бориславський завод «РЕМА». 2. Код за ЄДРПОУ 14310460   3. Місцезнаходження 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45.  4. Міжміський код, телефон та факс  (03248) 5-27-38 5-27-58.   5. Електронна поштова адреса plant@bzrema.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.bzrema.com. 7. Вид особливої інформації - припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

II. Текст повідомлення

Рiшення про припинення товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Бориславський завод «РЕМА» прийнято загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз необхiднiстю економії коштів та покращення стану корпоративного управлiння в товариствi. За прийняття рiшення про перетворення товариства у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю було подано 4 313 110 голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. Проти прийняття рiшення про перетворення не подано жодного голосу. Всi активи та зобов'язання публiчного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» переходять до створюваного товариства з додатковою вiдповiдальнiстю «Бориславський завод «РЕМА» як єдиного правонаступника. Розмiр статутного капiталу товариства-правонаступника буде становити 1 935 072,00 грн. У зв’язку з прийняттям рішення про реорганізацію ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» кредитори товариства мають право звертатися до товариства з вимогами про дострокове виконання зобов’язань перед ними. Комісія з припинення розглядатиме вимоги кредиторів протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

Порядок та умови обмiну (конвертацiї) акцiй ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» на частки в статутному капiталi створюваного товариства з додатковою вiдповiдальнiстю «Бориславський завод «РЕМА»: - право на участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю мають всі акціонери ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»; - акції ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» конвертуються в частки товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА» та розподіляються серед його учасників. При цьому забезпечується виконання умов неподільності акцій та обміну акцій на відповідну пропорційну частку в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю.  - обмін (конвертація) акцій на частки товариства правонаступника відбуватиметься з дотриманням вимог чинного законодавства про цінні папери у співвідношенні одна проста іменна акція ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» номіналом 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) дорівнює одній частці у товаристві з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА» номіналом 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок). Коефіцієнт конвертації – 1:1 (одна акція відповідає одній частці в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю). - кожен акціонер отримає частку у створюваному Товаристві з додатковою відповідальністю на суму, що дорівнює загальній номінальній вартості акцій ПАТ «Бориславський завод «РЕМА», належних такому акціонеру. При цьому розмір частки (як в гривневому еквіваленті так і у відсотках) кожного акціонера ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» буде дорівнювати розміру його частки (як в гривневому еквіваленті так і у відсотках) у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю; - видача свідоцтв про участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА» буде відбуватися після державної реєстрації товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА». - акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» в товариство з додатковою відповідальністю мають право вимагати обов'язкового викупу в них акцій ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» після чого втрачають право на участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Викуплені в порядку обов’язкового викупу акції не підлягають обміну (конвертації) на частки створюваного товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Голова комiсiї з припинення Нiмас Василь Миколайович 23.01.2017