Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Бориславський завод «РЕМА». 2. Код за ЄДРПОУ 14310460   3. Місцезнаходження 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45.  4. Міжміський код, телефон та факс  (03248) 5-27-38 5-27-58.  5.Електронна поштова адреса plant@bzrema.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.bzrema.com. 7. Вид особливої інформації - зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.01.2017р.: припинено повноваження голови правлiння товариства Нiмаса В.М. До моменту припинення повноважень голова правлiння перебував на посадi з 12.04.2014р., володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 9,6072%.У посадової особи судимостей, в т.ч. непогашених, за корисливi та посадовi злочини немає. Припинено повноваження членiв правлiння Шрiбак С.В., Клиса О.П. До моменту звiльнення перебували на посадi з 14.04.2014р. Члени правлiння не володiють часткою в статутному капiталi. У посадових осiб судимостей, в т.ч. непогашених, за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.01.2017р. обрано комiсiю з припинення товариства у зв'язку iз прийняттям рiшення про реорганiзацiю товариства шляхом перетворення у складi: - Нiмас В.М. - голова комiсiї з припинення, володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 9,6072%, протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду голови правлiння ПАТ «Бориславський завод «РЕМА». – Шрiбак С.В. – член комiсiї з припинення, часткою в статутному капiталi товариства не володiє, протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду члена правлiння «Бориславський завод «РЕМА. – Клиса О.П. – член комiсiї з припинення, часткою в статутному капiталi товариства не володiє, протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду члена правлiння ПАТ «Бориславський завод «РЕМА. Посадових осiб обрано на перiод проведення процедури реорганiзацiї акцiонерного товариства. У посадових осiб судимостей, в т.ч. непогашених, за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Голова комiсiї з припинення Нiмас Василь Миколайович 23.01.2017