До відома акціонерів публічного акціонерного товариства "Бориславський завод "РЕМА"

          Публічне акціонерне товариство «Бориславський завод «РЕМА» (далі -Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: Україна, 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. В. Сосюри, 45, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 квітня 2016 року о 10  год. 00хв. за адресою: Україна, 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. В. Сосюри, 45, актовий зал.

          Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі в річних Загальних зборах акціонерів проводиться з 09 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв., 16 квітня 2016р. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів.

          Право участі в річних Загальних зборах акціонерів, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на  24 годину  12  квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору на виконання функцій лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2015 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку за 2015 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»за 2015 рік  (тис. грн.) 

Найменування показника

Період

Звітний 2015

Попередній 2014

Усього активів

26639

18124

Основні засоби

7903

7974

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

2728

2701

Сумарна дебіторська заборгованість

7008

5891

Грошові кошти та їх еквіваленти

9000

1558

Нерозподілений прибуток

0

1591

Власний капітал

22409

14877

Статутний капітал

1935

1935

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

4230

3247

Чистий прибуток (збиток)

7532

1284

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7740288

7740288

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Середня кількість працівників (осіб)

141

131

Для участі у зборах вам необхідно мати при собі:

- Документ , що засвідчує особу акціонера (паспорт) ;

- Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для представників юридичних та фізичних осіб). 

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

          Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. В. Сосюри, 45 (приймальня Товариства) у робочі дні: понеділок-четвер з 8-00 до 16-00 годин, перерва з 12-00 до 13-00 години, п’ятниця з 8-00 до 15-00 години, перерва з 12-00 до 13-00 години, та в день проведення  зборів, у місці їх проведення.

          Крім того, звертаємо Вашу увагу, що порядок денний річних Загальних зборів акціонерів розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет http://www.bzrema com.

          Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Попович Богдан Дмитрович, телефон:   (03248) 5 27 38.

 

Правління  ПАТ “Бориславський завод “РЕМА”

   

 

    Повідомлення про  проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано 04 березня 2016р. в Бюлетні. Цінні папери України,  № 41 (4329).