До відома акціонерів публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА»!

Публічне акціонерне товариство «Бориславський завод «РЕМА» (далі -Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: Україна, 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. В. Сосюри, 45, повідомляє про проведення щорічних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Україна, 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. В. Сосюри, 45, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі в щорічних Загальних зборах акціонерів проводиться з 09 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв., 18 квітня 2015р. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів.

Право участі у щорічних Загальних зборах Товариства, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеному станом на  24 годину  14  квітня 2015року.

Перелік питань, що виносять ся на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору на виконання функцій лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

6.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

7.  Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2014 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку за 2014 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» за 2014 рік  (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний 2014

Попередній 2013

Усього активів

18124

20274

Основні засоби

7974

9080

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

2701

3432

Сумарна дебіторська заборгованість

5891

7400

Грошові кошти та їх еквіваленти

1558

223

Нерозподілений прибуток

1591

307

Власний капітал

14877

13593

Статутний капітал

1935

1935

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

3247

6681

Чистий прибуток (збиток)

1284

398

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7740288

7740288

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Середня кількість працівників (осіб)

131

143

          Для участі у зборах вам необхідно мати при собі :

          - Документ , що засвідчує особу акціонера (паспорт) ;

          - Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для представників юридичних та фізичних осіб). 

          Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

          Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до щорічних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. В. Сосюри, 45 у робочі дні: понеділок-четвер з 8-00 до 16-00 годин, перерва з 12-00 до 13-00 години, п’ятниця з 8-00 до 15-00 години, перерва з 12-00 до 13-00 години, та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

          Крім того, звертаємо Вашу увагу, що порядок денний щорічних Загальних зборів акціонерів розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет http://www.bzrema.com.

          Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Попович Богдан Дмитрович, телефон: 0 (3248) 5 27 38.               

 

                                                                                                                                                 Правління ПАТ«Бориславський завод «РЕМА»                                                                                         

                                                                                                          

Повідомлення про проведення   загальних зборів опубліковано 11 березня  2015 р. в  Бюлетень «Цінні папери України» №43.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління Німас В.М.

 12.03.2015 р.